struna tražilica

image shadow

hamburgijen

kasnopaleolitička kultura sjeverne Njemačke i južne Danske

arheologija

harpun

kopljoliko oruđe često nazubljena vrha korišteno za lov ili ribolov

arheologija

Harrisova matrica

sustav grafičkoga prikaza međusobnih odnosa stratigrafskih jedinica dijagramom

arheologija

Heinrichov događaj

razdoblje akumulacije erodiranih stijena na morskome dnu kao posljedica nagloga otapanja ledenjaka

arheologija

hematit

mineral željeznoga oksida s malim sadržajem titanija i mangana pretežito crvene do tamnocrvene boje

geologija

holocen

mlađa epoha kvartara koja je počela prije 11 700 godina i traje do danas

geologija

holocenski klimatski optimum

toplo razdoblje tijekom ranoga i srednjega holocena kada su temperature na sjevernoj hemisferi dosegle maksimum nakon posljednjega glacijala

arheologija

Homo antecessor

vrsta čovjeka koju dio znanstvenika izdvaja kao prvoga pripadnika roda Homo koji se pojavljuje u Europi

arheologija

Homo ergaster

pripadnici vrste Homo erectus čije je rasprostiranje ograničeno na područje Afrike

arheologija

Homo floresiensis

vrsta roda Homo koja je od 95 000 do 17 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti nastanjivala otok Flores u Indoneziji

arheologija