struna tražilica

image shadow

fitoliti

sitne čestice silicijeva dioksida koje potječu iz stanica biljaka

arheologija

flotacija

metoda prosijavanja iskopanoga sedimenta u vodi radi odvajanja i prikupljanja malih ekofakata i artefakata

arheologija

folsomski šiljak

obostrano obrađen listoliki šiljak sa žljebovima koji se s obiju strana protežu od baze do gotovo samoga vrha šiljka

arheologija

fontivski šiljak

kameni šiljak na malome tankom i uskom sječivu ili pločici sa sitnom polustrmom obradbom na obama rubovima

arheologija

foraminifere

skupina morskih mikroskopskih organizama čije su vapnenačke ljušture važan paleoklimatski indikator

arheologija

fosil

mineralizirani ostatak i trag organizma koji je živio u prošlosti

geologija

fosiliferan

koji sadržava fosile

geologija

fosilizacija

zatrpavanje uginulih organizama sedimentom i njihova cjelokupna ili djelomična mineralizacija

geologija

fotogrametrija

metoda izradbe arheoloških karata i crteža struktura, nalazišta i nalaza na temelju georeferenciranih i rektificiranih fotografija

arheologija

funkcionalna analiza

analiza mikrotragova istrošenosti rubova kamenoga oruđa u svrhu određivanja njegove uporabe

arheologija