struna tražilica

image shadow

zajednička razdioba slučajnih varijabla

zakon razdiobe slučajnoga vektora kojemu su dane varijable komponente

matematika

zajednički djelitelj

djelitelj svakoga od zadanih cijelih brojeva

matematika

zajednički nazivnik

prirodni broj ili izraz takav da se svaki od zadanih razlomaka može zapisati u obliku razlomka kojemu je on nazivnik

matematika

zajednički višekratnik

broj koji je višekratnik svakoga broja iz zadanoga skupa brojeva

matematika

zakon razdiobe slučajne varijable

vjerojatnost definirana na Borelovim podskupovima realnih brojeva koja je inducirana danom slučajnom varijablom tako što se svakomu Borelovu skupu $B$ pridružuje vjerojatnost praslike od $B$ po danoj slučajnoj varijabli

matematika

zakon razdiobe slučajnoga vektora

vjerojatnost definirana na Borelovim podskupovima euklidskoga prostora iste dimenzije kao dani slučajni vektor i inducirana tim slučajnim vektorom tako što se svakomu Borelovu skupu $B$ pridružuje vjerojatnost praslike od $B$ po tome slučajnom vektoru

matematika

zakon velikih brojeva

teorem kojim se utvrđuje uz koje uvjete niz aritmetičkih sredina centriranih slučajnih varijabla konvergira konstanti

matematika

zamjena varijabla

postupak ili pravilo kojim se formula ili drugi matematički objekt mijenja pri zamjeni izvornih varijabla novima

matematika

zanemarivi događaj

događaj s vjerojatnošću nula

matematika

zatvarač skupa

najmanji zatvoreni skup koji sadržava zadani skup u topološkome prostoru

matematika