struna tražilica

image shadow

valić

neprekidna funkcija čiji je graf u obliku vala i koja ima kompaktni nosač

matematika

valjak

geometrijsko tijelo koja nastaje spajanjem svih točaka dvaju krugova u paralelnim ravninama paralelnim dužinama

matematika

vanjski kut mnogokuta

sukut unutarnjega kuta konveksnoga mnogokuta

matematika

vanjština skupa

najmanji skup u topološkome prostoru koji sadržava sve otvorene skupove koji se ne sijeku sa zadanim skupom

matematika

varijabla

veličina koja se mijenja

matematika

varijabla integriranja

oznaka varijable pod znakom integrala koja označuje koji je argument podintegralne funkcije ujedno i veličina koja označuje točke prostora po kojemu integriramo

matematika

varijacija

uređena $k$-torka elemenata određenoga skupa

matematika

varijanca slučajne varijable

matematičko očekivanje slučajne varijable $( X - \text{E}(X) )^2$, pri čemu je $\text{E}(X)$ matematičko očekivanje dane slučajne varijable $X$

matematika

vektor

klasa ekvivalencije usmjerenih dužina u kojoj usmjerene dužine $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{CD}$ predočuju isti vektor ako je geometrijski lik $ABDC$ paralelogram

matematika

vektor

element vektorskoga prostora

matematika