struna tražilica

image shadow

tangens

trigonometrijska funkcija definirana kao količnik sinusa i kosinusa

matematika

tangenta

pravac koji ima zajedničku točku sa zadanom glatkom krivuljom i koja je dodiruje u toj točki u smislu da je u maloj okolini te točke udaljenost od točke krivulje s prirodnim parametrom $t$ do točke tangente s istim prirodnim parametrom $t$ mala veličina u odnosu na $t$

matematika

tangentni mnogokut

mnogokut kojemu je svaka stranica na tangentama jedne kružnice

matematika

tautologija

izjava koja je istinita bez obzira na istinitost pojedinačnih izjava od kojih je sastavljena

matematika

Taylorov polinom

polinom zadan formulom $\sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ za zadanu funkciju $f$, koja ima derivacije do određenoga zadanog reda $N$ u okolini čvrste točke $a$ i pri čemu je $f^{(n)}(a)$ $n$-ta derivacija funkcije $f$ u točki $a$

matematika

Taylorov razvoj

razvoj funkcije u njezin Taylorov red potencija oko zadane točke

matematika

Taylorov red

red $\sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ za zadanu funkciju $f$ koja ima derivacije slobodno izabranoga reda u nekoj okolini točke $a$, pri čemu je $f^{(n)}(a)$ $n$-ta derivacija funkcije $f$ u točki $a$

matematika

temeljna Jordanova klijetka

kvadratna matrica kojoj su elementi na glavnoj dijagonali međusobno jednaki, elementi neposredno iznad glavne dijagonale jednaki jedan, a svi su ostali elementi nula

matematika

temeljni period funkcije

najmanji pozitivni period periodične funkcije

matematika

teorem

dokazana tvrdnja

matematika