struna tražilica

image shadow

racionalna funkcija

funkcija koja se može zapisati kao razlomak kojemu su brojnik i nazivnik polinomi

matematika

racionalni broj

realni broj koji se može prikazati kao količnik dvaju cijelih brojeva

matematika

računarstvo

znanost koja se bavi proučavanjem teorijskih osnova informacija i automatskoga računanja te njihovim realizacijama u računalnim sustavima

informacijske i komunikacijske znanosti

računska pogreška

ukupna pogreška pri izračunu brojevnoga izraza na računskome stroju ili na apstraktnome modelu konačnoga stroja koja nastaje zbog zaokruživanja veličina na točnost s kojom stroj radi i zbog algoritma za stroj koji samo približno vrednuje odgovarajuću funkciju

matematika

radijan

jedinica mjere kuta koja odgovara kutu koji na jediničnoj kružnici oko vrha kuta odsijeca luk jedinične duljine

matematika

rang linearnoga operatora

dimenzija slike linearnoga operatora

matematika

rang matrice

najveći broj linearno neovisnih redaka u matrici

matematika

raspon uzorka

statistika jednaka razlici najvećega i najmanjega elementa slučajnoga uzorka

matematika

rastavljanje na faktore

raspisivanje polinoma u obliku umnoška dvaju ili više polinoma nižega pozitivnog stupnja od stupnja početnoga polinoma

matematika

rastuća funkcija

funkcija koja većoj vrijednosti argumenta pridružuje vrijednost koja je veća od one koju pridružuje manjoj vrijednosti argumenta ili joj je jednaka

matematika