struna tražilica

image shadow

p-vrijednost

vjerojatnost događaja da će testna statistika poprimiti vrijednosti za koje je vjerodostojnost osnovne hipoteze u odnosu na alternativnu hipotezu manja od opažene vrijednosti te statistike ili joj je jednaka, uz uvjet da je osnovna hipoteza istinita

matematika

padajuća funkcija

funkcija koja većoj vrijednosti argumenta pridružuje vrijednost koja je manja od one koju pridružuje manjoj vrijednosti argumenta ili joj je jednaka

matematika

padajući niz

niz $a_n$ elemenata uređenoga skupa $(X,

matematika

parabola

skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od čvrste točke i čvrstoga pravca

matematika

paralelogram

četverokut kojemu su nasuprotne stranice usporedne

matematika

paralelopiped

četverostrana prizma kojoj su osnovke paralelogrami

matematika

parametar

varijabla o kojoj ovisi određeni logički izraz, matematička formula ili funkcija, a koju promatramo kao dodatnu ovisnost u izrazu koji se definira kao da je ta vrijednost čvrsta

matematika

parametrizacija skupa

funkcija s određenoga skupa parametara na dani skup sa svrhom da svaki element skupa određujemo njegovim parametrima

matematika

parcijalna derivacija

derivacija funkcije više varijabla po jednoj od tih varijabla, pri čemu se ostale varijable smatraju konstantnima

matematika

parcijalna diferencijalna jednadžba

diferencijalna jednadžba koja sadržava parcijalne derivacije nepoznate funkcije

matematika