struna tražilica

image shadow

Maclaurinov red

Taylorov red funkcije oko nule

matematika

maksimalni element skupa

element uređenoga skupa koji je veći od svakoga drugog elementa skupa s kojim je usporediv

matematika

mala os elipse

dužina koju simetrala velike osi odsijeca na elipsi

matematika

mala os hiperbole

dužina koja prolazi središtem hiperbole okomita na glavnu os, a duljina joj je jednaka duljini dužine koju tangenta u vrhu hiperbole odsijeca na njezinim asimptotama

matematika

mala poluos elipse

svaka od dviju dužina na koje središte elipse dijeli malu os

matematika

mala poluos hiperbole

svaka od dužina na koje središte hiperbole dijeli malu os

matematika

mantisa

razlomljeni dio logaritma zadanoga realnog broja

matematika

marginalna funkcija gustoće komponente diskretnoga slučajnog vektora

realna funkcija definirana na euklidskome prostoru iste dimenzije kao dana komponenta $X$ danoga diskretnog slučajnog vektora $(X,Y)$, a koja je za svaku vrijednost argumenta $x$ jednaka sumi vrijednosti prereza funkcije gustoće od $( X,Y )$ u $x$, po $y$ iz prebrojivoga gotovo sigurnoga događaja u odnosu na zakon razdiobe od $Y$

matematika

marginalna funkcija gustoće komponente neprekidnoga slučajnog vektora

realna funkcija definirana na euklidskome prostoru iste dimenzije kao komponenta $X$ danoga neprekidnog slučajnog vektora $(X,Y)$, koja je za svaku vrijednost argumenta $x$ jednaka Lebesgueovu integralu prereza funkcije gustoće od $( X,Y )$ u $x$

matematika

marginalna razdioba komponente diskretnoga slučajnog vektora

vjerojatnost na euklidskome prostoru $R^p$ iste dimenzije kao dana komponenta danoga diskretnog slučajnog vektora, a koja svakomu Borelovu skupu $B$ na $R^p$ pridružuje zbroj reda vrijednosti marginalne funkcije gustoće razdiobe dane komponente po svim elementima presjeka skupova $S$ i $B$, pri čemu je $S$ prebrojiv gotovo siguran događaj u odnosu na zakon razdiobe od $X$

matematika