struna tražilica

image shadow

kalota

manji od dijelova kugle nastao presijecanjem kugle ravninom

matematika

karakteristična funkcija podskupa

funkcija $\chi_S$ iz $X$ u skup $\{0,1\}$ za zadani podskup $S$ skupa $X$, koja je zadana formulama $\chi_S(x) = 1$ ako $x\in S$ i $\chi_S(x)= 0$ ako $x\notin S$

matematika

karakteristična jednadžba

jednadžba koja do određene razine karakterizira matematički objekt

matematika

karakteristična jednadžba diferencijalne jednadžbe

karakteristična jednadžba koja se dobije tako da se u homogenoj linearnoj diferencijalnoj jednadžbi s konstantnim koeficijentima svaka derivacija zamijeni potencijom onoga stupnja koliki je red te derivacije

matematika

karakteristična jednadžba matrice

karakteristična jednadžba koja se dobije kada se determinanta od $tI-A$ izjednači s nulom, pri čemu je $A$ zadana kvadratna matrica, a $I$ jedinična matrica

matematika

karakteristični polinom

polinom kojemu su korijeni nultočke karakteristične jednadžbe

matematika

Kartezijev umnožak dvaju skupova

skup svih uređenih parova kojima je prvi element iz prvoga skupa, a drugi iz drugoga skupa

matematika

kategorija

uređeni par dvaju skupova ili uređeni par klase objekata i klase morfizama, zajedno s funkcijom koja svakomu morfizmu $f$ pridružuje objekt domenu $a = \mathrm{dom} f$ i objekt kodomenu $b = \mathrm{cod} f$, pa pišemo $f:a\to b$, zajedno s funkcijom koja svakomu objektu $x$ pridružuje identični morfizam $\mathrm{id}_x : x\to x$ i funkcijom koja svakomu paru morfizama $f : a \to b$ i $g : b\to c$ pridružuje njihovu kompoziciju $g\circ f : a\to c$, pri čemu vrijedi asocijativnost kompozicije $(h\circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ za sve morfizme $f, g, h$ za koje su obje strane definirane te vrijedi $g\circ \mathrm{id}_{\mathrm{dom}_ g}= \mathrm{id}_{\mathrm{cod}_g}\circ g = g$

matematika

kateta

stranica uz pravi kut pravokutnoga trokuta

matematika

klasa

osnovni matematički objekt koji je širi od pojma skupa, a određuju ga skupovi koji ga čine

matematika