struna tražilica

image shadow

ideal

podskup komutativnoga prstena koji je podgrupa s obzirom na zbrajanje u prstenu i sa svakim svojim elementom sadržava sve umnoške toga elementa s elementima prstena

matematika

identička funkcija

funkcija iz skupa u samoga sebe koja svaki element šalje u taj isti element

matematika

identični operator

operator $I$ na vektorskome prostoru $V$ karakteriziran svojstvom da je $I(v) = v$ za svaki vektor $v\in V$

matematika

identitet

jednakost koja je istinita za sve vrijednosti varijabla koje sudjeluju u njezinu zapisu

matematika

ikosaedar

pravilno geometrijsko tijelo omeđeno s dvadeset jednakostraničnih trokuta

matematika

imaginarna jedinica

kompleksni broj sa svojstvom da mu je kvadrat jednak minus jedan

matematika

imaginarna os

pravac u kompleksnoj ravnini koji predočuje imaginarne brojeve

matematika

imaginarni broj

rješenje algebarske jednadžbe koje nije realni broj

matematika

imaginarni dio kompleksnoga broja

broj $b$ u prikazu kompleksnoga broja $z=a + bi$ s oznakom $\operatorname{Im} z$

matematika

implicitna jednadžba

jednadžba u obliku $F(x_1,x_2,...,x_n)=0$ u kojoj je $F$ funkcija $n$ varijabla, a $n$ prirodni broj veći od jedan

matematika