struna tražilica

image shadow

Hamiltonov ciklus

Hamiltonov put na grafu čija je početna točka ujedno i završna točka

matematika

Hamiltonov put

put na grafu koji prolazi kroz svaki vrh grafa točno jednom

matematika

harmonijska sredina

recipročna vrijednost aritmetičke sredine recipročnih vrijednosti zadanih brojeva

matematika

harmonijski red

red čiji je $n$-ti član prvi član podijeljen s $n$

matematika

heksadecimalni sustav

položajni brojevni sustav s brojevnom osnovom 16

matematika

hermitska matrica

kvadratna matrica $A$ čiji su elementi $A^i_j$, $i,j=1,\ldots, n$ kompleksni brojevi i za sve parove $(i,j)$ vrijedi da je element $A^i_j$ jednak kompleksno konjugiranoj vrijednosti $(A^j_i)^*$ elementa $A^j_i$

matematika

hermitski operator

neograničeni operator $A$ na Hilbertovu prostoru $H$ čija je domena gusti potprostor $D(A)\subset H$ i takav da $\langle A v, w\rangle = \langle v, A w\rangle$ za sve $v,w$ iz domene od $A$, pri čemu $\langle, \rangle$ označuje skalarni umnožak vektora

matematika

Heronova formula

formula kojom se izražava površina trokuta s pomoću duljina stranica trokuta

matematika

hi-kvadrat razdioba

zakon razdiobe neprekidne slučajne varijable kojoj je funkcija gustoće jednaka $f(x) = \frac{1}{\Gamma (n/2) 2^{n/2}} x^{\frac{n}{2}-1} e^{ -\frac{x}{2}}$ za $x >0$

matematika

Hilbertov prostor

unitarni prostor koji je potpuni metrički prostor s obzirom na metriku danu skalarnim kvadratom razlike vektora

matematika