struna tražilica

image shadow

Banachov prostor

normirani vektorski prostor koji je potpun kao metrički prostor čija je funkcija udaljenosti među dvama vektorima norma njihove razlike

matematika

Bayesova formula

formula kojom se izražava da je uvjetna vjerojatnost određene hipoteze uz uvjet danoga događaja jednaka količniku umnoška uvjetne vjerojatnosti toga događaja uz uvjet te hipoteze i vjerojatnosti te hipoteze te vjerojatnosti toga događaja izraženoga potpunom formulom vjerojatnosti u odnosu na potpuni sustav događaja kojemu je ta hipoteza član

matematika

baza logaritma

broj koji treba potencirati s logaritmom zadanoga broja da bi se dobio taj zadani broj

matematika

baza prirodnoga logaritma

matematička konstanta $e$ koja je transcendentni broj približno jednak $2,7$

matematika

baza vektorskoga prostora

linearno nezavisni skup vektora koji razapinje cijeli vektorski prostor

matematika

bazna funkcija

funkcija koja pripada unaprijed određenoj čvrstoj bazi vektorskoga prostora funkcija

matematika

bazni vektor

vektor zadane baze vektorskoga prostora

matematika

Bernoullijev slabi zakon velikih brojeva

teorem prema kojemu niz relativnih frekvencija uspjeha u Bernoullijevoj shemi po vjerojatnosti konvergira vjerojatnosti uspjeha u svakome pojedinom pokusu

matematika

Bernoullijeva shema

diskretni vjerojatnosni prostor kojemu je prostor elementarnih događaja jednak skupu svih uređenih $n$-torki nula i jedinica, a koordinatne su projekcije nezavisne, jednako distribuirane Bernoullijeve slučajne varijable

matematika

Bernoullijeva slučajna varijabla

diskretna slučajna varijabla koja s pozitivnim vjerojatnostima poprima isključivo vrijednosti 0 i 1

matematika