struna tražilica

image shadow

adicijska formula

formula koja povezuje vrijednost trigonometrijske funkcije zbroja s vrijednostima trigonometrijskih funkcija pojedinih pribrojnika

matematika

aditivna aritmetička funkcija

aritmetička funkcija kojoj je vrijednost umnoška bilo kojih dvaju relativno prostih brojeva jednaka zbroju vrijednosti u tim brojevima

matematika

aditivna funkcija

funkcija kojoj je vrijednost u zbroju jednaka zbroju vrijednosti

matematika

adjungirana matrica

nova matrica $A^\dagger$ za zadanu matricu $A$, čiji je element u $i$-tome retku i $j$-tome stupcu jednak kompleksno konjugiranomu elementu od $A$ u $j$-tome retku i $i$-tome stupcu

matematika

adjungirani operator

operator $A^\dagger$ na unitarnome vektorskom prostoru $V$ sa skalarnim množenjem $\langle\,,\rangle$, koji sa zadanim operatorom $A$ zadovoljava jednadžbu $\langle A^\dagger v, w\rangle = \langle v, A w\rangle$ za sve vektore $v,w$ u $V$

matematika

afina funkcija

funkcija oblika $f(x_1,..,x_n)=a_1x_1+...+a_nx_n+b$

matematika

afina ravnina

afini prostor dimenzije dva

matematika

afina višestrukost

algebarska višestrukost koja se može zadati kao skup rješenja sustava algebarskih jednadžba u afinome prostoru

matematika

afini pravac

afini prostor dimenzije jedan

matematika

afini prostor

poopćenje euklidskoga prostora u algebarskoj geometriji pri kojemu koordinate točaka nisu nužno realni ili kompleksni brojevi, već elementi zadanoga polja

matematika