struna tražilica

image shadow

Q-val

srčani val u obliku prvoga negativnog otklona QRS kompleksa na elektrokardiogramu zbog depolarizacije lijeve strane pregrade prije desne strane što normalno traje manje od 0,05 sekunda u svim odvodima osim u prvome, drugome i trećemu prekardijalnom odvodu

temeljne medicinske znanosti

QRS kompleks

elektrokardiogramski kompleks koji se sastoji od negativnoga Q-vala, koji može i ne mora biti prisutan, pozitivnoga R-vala i negativnoga S-vala te označuje depolarizaciju obiju srčanih klijetaka s normalnim trajanjem od 0,06 do 0,10 sekunda

temeljne medicinske znanosti

QT interval

razmak na elektrokardiogramu koji se mjeri od početka Q-vala ili početka R-vala, ako je Q-val odsutan, do kraja T-vala i označuje kontrakciju srčanih klijetaka u trajanju od oko 0,35 sekunda

temeljne medicinske znanosti