struna tražilica

image shadow

učestalost alela

relativna prisutnost jednoga alela u genskoj zalihi populacije

etnologija i antropologija

učestalost genotipa

relativna prisutnost neke kombinacije alelnih varijanata polimorfnih biljega smještenih na kromosomskome paru u odnosu na druge unutargenske zalihe neke populacije

biologija

učinak uskoga grla

znatno smanjenje populacije koje utječe na učestalost alela smanjujući njezinu gensku raznolikost

biologija

učinak utemeljitelja

tip genskoga pomaka u kojemu je smanjena raznolikost alela u populaciji koja se odvojila od veće populacije

biologija

učinkovita veličina populacije

broj reproduktivno sposobnih jedinka u idealnoj populaciji

biologija

udomaćivanje

proces kojim došljaci preuzimaju način života lokalne zajednice

etnologija i antropologija

ugroženi jezik

posebni jezik kojemu prijeti izumiranje

etnologija i antropologija

uklopljena ekonomija

ekonomija uklopljena u društveni i kulturni kontekst

etnologija i antropologija

uksorilokalnost

naseljavanje bračnoga para u ženinu domu nakon sklapanja braka

etnologija i antropologija

ukupna potrošnja energije

zbroj energije utrošene radom, one pohranjene u tijelu i otpuštene topline

etnologija i antropologija