struna tražilica

image shadow

F statistika

matematički model genetičke diferencijacije populacija koji se zasniva na korelaciji između alela pojedinaca u populaciji

biologija

fatička komunikacija

komunikacija čiji je jedini cilj uspostavljanje i održavanje međuljudskih odnosa

etnologija i antropologija

feministička antropologija

teorijska perspektiva koja je usredotočena na rodnu nejednakost, društveni položaj i ulogu žena u društvu

etnologija i antropologija

feministička arheologija

znanstveni pristup koji proučava rodnu nejednakost u arheološkoj praksi

etnologija i antropologija

fenomenologija

znanstvena disciplina koja proučava kako ljudi doživljavaju i tumače iskustva u svakodnevnome životu

etnologija i antropologija

fenotip

značajke organizma nastale međudjelovanjem genotipa i okoliša

biologija

fenotipska plastičnost

sposobnost genotipa da pod utjecajem okoliša proizvede različite fenotipe

etnologija i antropologija

fetiš

predmet za koji se vjeruje da ima duhovnu snagu i magične moći

etnologija i antropologija

fetišizacija

pripisivanje fetišnih značajka određenome materijalnom ili nematerijalnom entitetu

etnologija i antropologija

filijacija

rodbinska povezanost preko oca ili majke i prava koja iz nje proizlaze

etnologija i antropologija