struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

maksimalni radni tlak

maksimalni tlak u posudi za ovlaživanje tijekom normalne uporabe

terminološke norme

materijal kemijske zaštitne odjeće

svaki materijal ili kombinacija materijala koji se upotrebljavaju u nekome dijelu zaštitne odjeće u svrhu izolacije dijelova tijela od izravnoga dodira s kemikalijom

terminološke norme

materijal kombiniranih svojstava

materijal namijenjen da ima svojstva pozadine i retrorefleksije

terminološke norme

materijal osjetljiv na usmjerenje

materijal kojemu se koeficijent retroreflekcije razlikuje više od 15 % pri mjerenju na dva kuta okretanja ε1 = 0° i ε2 = 90°

terminološke norme

materijal podloge

prikladan materijal koji se postavlja iza ispitnog uzorka pri ispitivanju na udar projektila, noža ili koplja

terminološke norme

materijal pozadine

obojeni fluorescentni materijal namijenjen da bude iznimno uočljiv, ali ne i da ispunjava zahtjeve za retroreflektivni materijal

terminološke norme

materijal s posebnim svojstvom

materijal namijenjen za uporabu kao materijal pozadine ili kao retroreflektivni materijal

terminološke norme

materijal za izjednačivanje

materijal, npr. olovne kuglice, koji se stavlja oko ispitivanoga predmeta ili u šupljine, da bi se postigla ujednačena apsorpcija te umanjilo posebno jako raspršeno zračenje i izbjegla lokalna preekspozicija

terminološke norme

materijalno recikliranje

recikliranje, ali ne i organsko recikliranje

terminološke norme

medicinski plin

svaki plin ili mješavina plinova namijenjenih za davanje bolesnicima u anestetičke, terapeutske, dijagnostičke ili profilaktičke svrhe, ili za pogon kirurških oruđa

terminološke norme