struna tražilica

image shadow

financijska institucija

društvo koje nije kreditna institucija u smislu Direktive 2006/48/EZ-a, a čija je osnovna djelatnost stjecanje udjela ili obavljanje jedne osnovne djelatnosti ili više osnovnih djelatnosti, kao što su odobravanje određenih kredita i zajmova, financijski najam, usluge prijenosa novca, izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja, izdavanje garancija i drugih jamstava, trgovanje za vlastiti račun ili za račun klijenata, sudjelovanje u izdavanju vrijednosnih papira, savjetovanje društava u vezi sa strukturom kapitala, poslovnim strategijama i povezanim pitanjima, posredovanje pri sklapanju poslova na novčanome tržištu, upravljanje portfeljima i savjetovanje te čuvanje vrijednosnih papira i upravljanje njima

pravo

financijska izvješća

izvješća koja sastavlja računovođa institucija i određenih tijela financiranih iz općega proračuna EU-a i koja prikazuju bilancu stanja i poslovni rezultat te institucije, odnosno toga tijela na dan 31. prosinca te uključuju i tablicu novčanoga toka tijekom godine, prikaz promjena stanja imovine i bilješke s komentarima, a koja se dostavljaju Komisiji najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine

pravo

financijska nadzorna tijela

decentralizirana europska nadzorna tijela uspostavljena u siječnju 2011. radi sprečavanja nagomilavanja rizika koji prijete stabilnosti ukupnoga financijskog sustava Unije

pravo

financijska solidarnost

temeljno načelo zajedničke poljoprivredne politike prema kojemu troškovi koji proizlaze iz primjene zajedničke poljoprivredne politike moraju biti podijeljeni među svim državama članicama bez obzira na njihov nacionalni interes

pravo

financijska uredba

uredba koja sadržava načela i pravila o izvršavanju općega proračuna EU-a, a koja je podložna izmjenama svake tri godine ili po potrebi sukladno postupku predviđenu člankom 322. UFEU-a

pravo

financijski instrument za razvojnu suradnju

instrument koji zamjenjuje niz geografskih i tematskih instrumenata, a kojim se financiraju mjere za povećanje učinkovitosti razvojne suradnje EU-a sa zemljama u razvoju koje su na popisu Odbora za pomoć u razvoju Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj

pravo

Financijski instrument za usmjeravanje u ribarstvu

strukturni fond za potporu restrukturiranju u sektoru ribarstva

pravo

fleksigurnost

oblik optimalne ravnoteže između fleksibilnosti tržišta rada i sigurnosti za zaposlenike od rizika na tržištu rada

pravo

Fond solidarnosti Europske unije

jedan od četiriju instrumenata fleksibilnosti EU-a osnovan Odlukom Vijeća iz 2002. koji omogućuje hitnu pomoć u slučaju izvanrednih okolnosti u državama članicama i državama kandidatkinjama te godišnje raspolaže s 1 milijardom eura

pravo

fondovi socijalne sigurnosti

podsektor opće države koji prema klasifikaciji Europskoga sustava računa uključuje sve institucionalne jedinice na razini središnje, regionalne i lokalne države čija se temeljna djelatnost sastoji od pružanja socijalnih naknada

pravo