struna tražilica

image shadow

S-krivulja

grafički prikaz kumulativnih troškova, radnih sati, postotka posla ili drugih veličina u vremenu

građevinarstvo

samobušenje

bušenje tla bušaćom garniturom koja pri rotaciji svrdla sama napreduje u dubinu

građevinarstvo

samočišćenje vode

istodobni fizički, kemijski i biokemijski postupci čišćenja vodnih sustava kojima se mijenjaju količina, sastav i svojstva otpadnih voda

građevinarstvo

sandučasti nosač

šuplji nosač poligonalnoga poprečnog presjeka

građevinarstvo

sanitarna hidrotehnika

dio hidrotehnike koji proučava postupke i radnje za vodoopskrbu stanovnika, industrije i poljoprivrede, odvodnju otpadnih voda i zaštitu voda od onečišćenja i zagađenja

građevinarstvo

savjetnik

osoba ili organizacija koja savjetuje naručitelja o tehničkim problemima

građevinarstvo

sedimentne stijene

stijene nastale u vodi ili na kopnu taloženjem materijala koji potječu od razaranja površinskih dijelova litosfere, mehaničkom ili kemijskom aktivnošću egzodinamičkih čimbenika i organogeno

građevinarstvo

sekundarno slijeganje

slijeganje koje nastaje kao posljedica puzanja tla zbog konstantnoga opterećenja

građevinarstvo

septička jama

zatvoreni spremnik otpadnih žitkih tvari u kojemu se anaerobno razgrađuju organske tvari bez grijanja i miješanja

građevinarstvo

shema uređenja gradilišta

grafički prikaz smještaja planiranih objekata i potrebnih pripremnih radova

građevinarstvo