struna tražilica

image shadow

aksijalni moment otpora

kvocijent aksijalnoga momenta tromosti s obzirom na zadanu glavnu središnju os i najveće udaljenosti točke konture presjeka od zadane osi

građevinarstvo

aksijalni moment tromosti

integral umnoška elementa površine i kvadrata udaljenosti od zadane osi s obzirom na određenu os

građevinarstvo

aksijalno opterećenje štapa

opterećenje štapa pri kojemu su vanjske sile usmjerene uzduž osi štapa

građevinarstvo

aktivno štapno sidro

štapno sidro s pomoću kojega se unosi početna sila u konstrukciju koja se podupire neovisno o pomaku između konstrukcije i tla

građevinarstvo

aktivnost

sastavnica rada izvedena tijekom trajanja projekta

građevinarstvo

akumulacija

umjetno jezero za prikupljanje vode i njezino zadržavanje za kasniju uporabu

građevinarstvo

akvaplaniranje

odvajanje gume od kolnika pri kretanju vozila po vlažnoj podlozi

građevinarstvo

akvedukt

građevina za provođenje vode od viših položaja nalazišta vode prema nižim područjima, iznad prirodnih ili umjetnih prepreka

građevinarstvo

aluminijske konstrukcije

građevne konstrukcije od aluminija koje se upotrebljavaju u zgradarstvu za nosive konstrukcije krovišta, rasvjete i dalekovodne stupove te za manje pješačke i cestovne mostove

građevinarstvo

aluvijalne naslage

naslage nastale nakupljanjem sedimenata donesenih riječnim tokom

građevinarstvo