struna tražilica

image shadow

pad napona

smanjenje napona u vodiču ili uređaju kojim teče struja

elektrotehnika

para

tvar u plinovitome agregacijskom stanju u relativnoj blizini vrelišta

strojarstvo

paralelni motor

motor čiji je uzbudni namot usporedno povezan s rotorskim namotom

elektrotehnika

paralelni spoj

spoj u kojemu su električne sastavnice spojene na istu razliku električnoga potencijala tako da je napon na svakoj sastavnici jednak

elektrotehnika

parna sapnica

sapnica za ubrizgavanje i usmjerivanje pare

strojarstvo

parna turbina

turbina u kojoj se energija visokotlačne vodene pare pretvara u mehanički rad

strojarstvo

parni kotao

kotao za proizvodnju vodene pare

strojarstvo

parni stapni stroj

pogonski toplinski stroj s jednim cilindrom ili više njih u koje ulazi vruća para pod tlakom i pokreće stap ili stapove

strojarstvo

parni stroj

pogonski stroj koji rabi vodenu paru kao neposredno pogonsko sredstvo

strojarstvo

parni zagrijač

zagrijač u kojemu se zagrijavanje obavlja parom

strojarstvo