struna tražilica

image shadow

kapilarno raspucavanje

raspucavanje obilježeno nastankom poput vlasi kose tankih pukotina donekle pravilno raspoređenih po površini suhoga sloja

kemijsko inženjerstvo

karbonatizacija

kemijska reakcija vapna u cementnome kamenu i ugljikova dioksida iz zraka koja smanjuje lužnatost porne vode

građevinarstvo

kartiranje potencijala

mjerenje razlike potencijala između armature ugrađene u betonski element i referencijske elektrode koja se pomiče po površini betonskoga elementa

građevinarstvo

kategorija korozivnosti

kvantitativno ili kvalitativno određen raspon korozijske vjerojatnosti

kemijsko inženjerstvo

kationaktivno sredstvo za močenje

sol organske baze koja ionizacijom daje hidrofilno-hidrofobne katione

strojarstvo

kationski deterdžent

sredstvo za čišćenje koje stvara nakupine pozitivno nabijenih iona s koloidnim svojstvima

strojarstvo

katoda

elektroda na kojoj prevladava katodna reakcija

kemijsko inženjerstvo

katodna djelomična struja

struja koja uključuje doprinos jedne od katodnih elektrokemijskih reakcija koje se odvijaju na elektrodi

kemijsko inženjerstvo

katodna djelotvornost

omjer stvarne mase elektronanesenoga metala i teorijske mase izračunane na temelju Faradayevih zakona

strojarstvo

katodna polarizacija

pozitivna promjena elektrodnoga potencijala u odnosu na potencijal otvorenoga kruga prouzročena dovođenjem elektrona u elektrodu

kemijsko inženjerstvo