struna tražilica

image shadow

W-bozon

električno nabijeni prijenosnik slaboga međudjelovanja

fizika

Weber-Fechnerov zakon

zakon koji tvrdi da je glasnoća tona frekvencije 1000 Hz određena kao umnožak broja 10 i logaritma omjera intenziteta tona i standardnoga intenziteta tona

fizika

Weissenbergov goniometar

valjkasta kamera za dobivanje rendgenske difrakcijske slike kristala Weissenbergovom metodom

fizika

Weissenbergova metoda

difrakcijska metoda s pomoću koje na valjkastome filmu nastaje difrakcijska slika kristala

fizika

Weissenberova difrakcijska slika

difrakcijska slika kristala dobivena Weissenbergovom metodom na kojoj su difrakcijski maksimumi oblika malih pjega raspoređeni uzduž nekoliko svijenih usporednih crta koje se ne sijeku pri čemu se uzduž dane crte dva Millerova indeksa difrakcijskih maksimuma mijenjaju a treći je indeks stalan

fizika

Weissove domene

područja u feromagnetičnome materijalu u kojima postoji jedinstven smjer magnetizacije

fizika

Wheatstoneov most

električni uređaj sastavljen od četiri vodiča u petlji premoštenoj petim vodičem

fizika

Wiedemann-Franzov zakon

empirijski zakon prema kojemu je omjer toplinske i električne vodljivosti metala razmjeran termodinamičkoj temperaturi

fizika

Wienov zakon

pokušaj opisa raspodjele elektromagnetskog zračenja crnoga tijela u termodinamičkoj ravnoteži

fizika

Wienov zakon pomaka

tvrdnja da je valna duljina koja odgovara vrhu raspodjele zračenja crnoga tijela obrnuto razmjerna termodinamičkoj temperaturi

fizika