struna tražilica

image shadow

tablica nuklida

grafički prikaz u kojemu su, prema protonskome broju, neutronskome broju i tipu raspada prikazani svi prirodni i umjetno proizvedeni, stabilni i nestabilni, nuklidi

fizika

tahion

hipotetička subatomska čestica koja se može gibati brže od brzine svjetlosti

fizika

talina

metal, slitina ili kemijski spoj u tekućemu ili rastaljenome stanju

fizika

talište

temperatura na kojoj tvar iz čvrstoga stanja prelazi u tekuće stanje

fizika

taloženje

proces u kojemu dolazi do izravne pretvorbe plinovitoga agregacijskog stanja u čvrsto stanje

fizika

taljenje

proces u kojemu tvar na temperaturi tališta prelazi iz čvrstoga agregacijskog stanja u tekuće agregacijsko stanje

fizika

tamna energija

prevladavajuća nepoznata vrsta energije koja povećava brzinu širenja svemira

fizika

tamna tvar

pretežan i nepoznat oblik tvari u svemiru koja s običnom tvari međudjeluje isključivo gravitacijski

fizika

tangencijalna sila

komponenta sile koja djeluje na materijalnu točku ili kruto tijelo, a okomita je na vektor položaja hvatišta sile

fizika

tangencijalno ubrzanje

ubrzanje koje mijenja iznos brzine pri krivocrtnome gibanju, pritom je njegov smjer određen tangentom na stazu, a iznos je jednak derivaciji obodne brzine po vremenu

fizika