struna tražilica

image shadow

kalavost

svojstvo monokristala da se pod djelovanjem usmjerene sile može razdvojiti u dva dijela

fizika

kalorija

izvansustavna jedinica za energiju

fizika

kalorijska teorija

zastarjela teorija koja je toplinu tumačila kao bezmaseni fluid

fizika

kalorijska vrijednost

toplina koju otpusti jedinična masa ili obujam nekoga goriva pri potpunome izgaranju

fizika

kalorimetar

uređaj s pomoću kojega se mjere toplinski kapaciteti tvari, u najjednostavnijemu se obliku sastoji od velike, toplinski izolirane, posude napunjene vodom u koju je uronjen termometar

fizika

kalorimetrija

grana primijenjene fizike koja se bavi mjerenjem topline, specifičnih i molarnih toplinskih kapaciteta te drugih toplinskih svojstava pojedinih materijala

fizika

kamera opće namjene

difrakcijska kamera koja se može postaviti ili preurediti kao Laueova, Debye-Scherrerova, Guinierova i precesijska kamera te kao kamera s oscilirajućim ili rotirajućim kristalom

fizika

kamera za oscilaciju kristala

kamera oblika valjka za dobivanje rendgenske difrakcijske slike metodom oscilirajućega kristala

fizika

kamera za raspršenje pod malim kutom

kamera kojom se mogu detektirati rendgenske zrake, elektroni ili neutroni elastično raspršeni u uzorku pod malim kutom

fizika

kamera za rotaciju kristala

kamera u obliku valjka za dobivanje rendgenske difrakcijske slike metodom rotirajućega ili oscilirajućega kristala

fizika