struna tražilica

image shadow

jaka sila

osnovna sila koja djeluje među kvarkovima i na okupu drži nukleone u atomskoj jezgri

fizika

jakost električnoga polja

vektorska veličina koja je jednaka omjeru električne sile koja djeluje na nabijenu česticu i njezina električnoga naboja

fizika

jakost magnetskoga polja

vektorska veličina koja je jednaka gustoći magnetskoga toka podijeljenoj s magnetskom permeabilnošću sredstva

fizika

jakost zračenja

mjerna veličina za omjer zračevnoga toka koji se zrači iz izvora i prostornoga kuta u koji se zrači

interdisciplinarne prirodne znanosti

jalova snaga izmjenične struje

snaga u krugu izmjenične struje koja ne daje toplinu niti obavlja mehanički rad

fizika

janski

jedinica snage radijskoga signala u astronomskim mjerenjima

fizika

jantar

čvrsta fosilna smola na kojoj se trljanjem krznom može proizvesti negativni električni naboj

fizika

jard

anglo-američka jedinica za duljinu

fizika

jedinice

jedinice kojima se zajedno s mjernim brojem iskazuju vrijednosti veličina i rezultati mjerenja u fizici i njezinim primjenama

fizika

jedinična ćelija

osnovna prostorna jedinica kristala koja sadržava jedan strukturni motiv ili veći broj strukturnih motiva čime odražava kemijski sastav kristala i koja uzastopnim pomacima u smjerovima vektora periodičnosti izgrađuje kristal bez praznina

fizika