struna tražilica

image shadow

Fabry-Perotov interferometar

interferometar koji ima vakuumski ili zračni planparalelni procijep na čijim visokorefleksivnim plohama dolazi do refleksije i transmisije valova

fizika

Fahrenheitova temperaturna ljestvica

temperaturna mjerna ljestvica u kojoj je ledište vode na 32 °F, vrelište vode na 212 °F, a mjerna jedinica Fahrenheitov stupanj

fizika

faktor apsorpcije

bezdimenzijska veličina koja je jednaka omjeru toka apsorbiranoga zračenja i ukupnoga upadnog toka

fizika

faktor emisije

bezdimenzijska veličina koja je omjer toka zračenja nekoga tijela određene valne duljine i toka zračenja idealnoga crnog tijela u istim uvjetima

fizika

faktor kvalitete

dozimetrijska veličina kojom se procjenjuje biološki učinak zračenja s obzirom na vrstu zračenja prema nekome usporedbenom zračenju

fizika

faktor modifikacije

dozimetrijska veličina kojom se procjenjuje učinak zračenja s obzirom na okolnosti

fizika

faktor neslaganja

omjer zbroja apsolutnih razlika opaženih i izračunatih amplituda strukturnih faktora i zbroja amplituda opaženih strukturnih faktora

fizika

faktor oblika

faktor kojim se mjerenja usklađuju s teorijskim modelom

fizika

faktor pouzdanosti

faktor koji u kristalnoj strukturnoj analizi pokazuje koliko je model kristalne strukture blizak stvarnoj strukturi kristala

fizika

faktor prijelaza na drugu ljestvicu

odabir množitelja s pomoću kojih se eksperimentalna mjerenja dobivena uz različite uvjete i uz različite mjerne ljestvice mogu svesti na istu ljestvicu kako bi postala cjeloviti skup mjerenja

fizika