struna tražilica

image shadow

C-simetrija

simetrija zakona fizike s obzirom na promjenu naboja

fizika

Carnotov ciklus

idealan kružni termodinamički proces s pomoću kojega se objašnjava načelo dobivanja korisnoga rada u toplinskim strojevima, a sastoji se od dviju adijabatskih i dviju izotermnih promjena

fizika

Carnotov stroj

idealni stroj koji bi radio na načelu Carnotova termodinamičkoga kružnog procesa

fizika

Cauchyjeva formula

formula koja opisuje ovisnost indeksa loma tvari o valnoj duljini svjetlosti

fizika

Cavendishev eksperiment

eksperiment s pomoću kojega je Henry Cavendish odredio vrijednost gravitacijske konstante u Newtonovu općem zakonu gravitacije

fizika

Celzijev stupanj

jedinica za razliku temperatura jednaka kelvinu, stoti dio razmaka između vrelišta i ledišta vode, pri čemu je u Celzijevoj temperaturnoj ljestvici ledište vode na nula Celzijevih stupnjeva

fizika

Celzijeva temperaturna ljestvica

temperaturna mjerna ljestvica čija je nulta točka određena ledištem vode, a vrelište je vode na 100 °C

fizika

centar mase

hvatište ukupne vanjske sile koja djeluje na sustav čestica ili na tijelo

fizika

centar titranja

točka na spojnici objesišta i težišta fizikalnoga njihala, njezina udaljenost od objesišta jednaka je duljini matematičkoga njihala s periodom koji je jednak periodu fizičkoga njihala

fizika

centar uzgona

točka u kojoj uzgon ima hvatište

fizika