struna tražilica

image shadow

žarišna daljina

udaljenost žarišta od tjemena zrcala ili od središta leće

fizika

žarišta elipse

dvije točke simetrično položene na velikoj osi elipse, određene uvjetom da je zbroj udaljenosti tih točaka od bilo koje točke na elipsi konstantan i jednak velikoj osi elipse

fizika

žarište leće

jedna od dviju točaka na optičkoj osi tanke leće jednako udaljenih od središta leće kroz koju se sijeku zrake koje na leću padaju paralelno s optičkom osi

fizika

žarište zrcala

točka na osi paraboličnoga ili sfernoga zrcala s malim otvorom u kojoj se nakon refleksije sijeku zrake koje na zrcalo padaju paralelno s optičkom osi

fizika

žilavost

svojstvo materijala da se plastično izobliči bez pucanja

fizika

živin barometar

barometar sastavljen od staklene cijevi koja je zatvorena na jednome kraju, a otvorenim je krajem uronjena u posudu sa živom

fizika