struna tražilica

image shadow

talog

čvrsta faza nastala dodavanjem reagensa analitu u tekućoj fazi

kemija

taljenje

razlaganje uzorka na visokoj temperaturi uz visoku koncentraciju taljiva

kemija

taljivo

kemijski spoj koji se dodaje uzorku prilikom raščinjavanja taljenjem

kemija

tapeta

proizvod od papira, kartona ili ljepenke kojim se presvlače zidovi

temeljne tehničke znanosti

tautomeri

izomeri organskih spojeva koji tautomerijom lagano prelaze iz jedne forme u drugu

kemija

tautomerija

premještanje vodikova atoma tijekom kemijske reakcije koje prouzročuje prelazak jednostruke kovalentne veze u dvostruku kovalentnu vezu

kemija

tekuća membrana

porozna membrana od inertnoga materijala u čije je pore smješten ionski izmjenjivač otopljen u otapalu koje se ne miješa s vodom

kemija

tekuće stanje

agregacijsko stanje tvari sa svojstvom lake promjene oblika i nestlačivosti

kemija

tekućina

tvar sa stvarnim obujmom i nestalnim oblikom

kemija

tekućinska kromatografija

kromatografija u kojoj je pokretna faza tekućina

kemija