struna tražilica

image shadow

S-dijastereoizomer

dijastereoizomer kojemu prednost atoma vezanih na asimetrični ugljikov atom pada u smjeru suprotnome od kretanja kazaljki na satu

kemija

S-glikozidna veza

veza između ugljikohidratne molekule i tioskupine organskoga spoja

kemija

sadržaj pepela

neizgorivi anorganski ostatak nakon potpunoga izgaranja papira

kemija

saharidi

spojevi koji se sastoje od dviju ili više monosaharidnih jedinica povezanih glikozidnom vezom

kemija

saharoza

disaharid u kojemu su molekule α-ᴅ-glukoze i β-ᴅ-fruktoze povezane 1→2 glikozidnom vezom

kemija

samarij

kemijski element atomskoga broja 62, 6. periode i 3. skupine, gustoće 7,52 g/cm3, tališta na 1074 °C i vrelišta na 1794 °C

kemija

samokopirni papir

papir koji prenosi sadržaj pritiskom na površinu pri čemu dolazi do kemijske reakcije između dvaju slojeva premaza

temeljne tehničke znanosti

saponifikacija

hidroliza estera vrućom lužnatom otopinom kojom nastaje sol karboksilne kiseline

kemija

sastojak

sastavni dio tvari ili materijala koji se analizira

kemija

satiniranje

dobivanje velike glatkoće i visoka sjaja površine papira prelaskom neprekinute papirnate vrpce preko valjaka stroja za satiniranje

temeljne tehničke znanosti