struna tražilica

image shadow

R-dijastereoizomer

dijastereoizomer kojemu prednost atoma vezanih na asimetrični ugljikov atom pada u smjeru kretanja kazaljki na satu

kemija

racemat

smjesa jednakih dijelova obaju enantiomera

kemija

racemični konglomerat

mehanička smjesa kristala od kojih svaki sadržava samo jedan od dvaju enantiomera koji tvore racemat

kemija

racemični spoj

kristalni racemat u kojemu su dva enantiomera u jednakim udjelima i određenome rasporedu unutar kristalne rešetke

kemija

racemizacija

nastajanje racemata iz kiralne polazne tvari u kojoj se jedan enantiomer nalazi u višku

kemija

radij

kemijski element atomskoga broja 88, 7. periode i 2. skupine, gustoće 5,5 g/cm3, tališta na 700 °C i vrelišta na 1737 °C

kemija

radijacijska kemija

grana kemije koja proučava kemijske učinke ionizirajućega zračenja

kemija

radikal-anioni

ionske vrste s nesparenim brojem valentnih elektrona i negativnim nabojem

kemija

radikal-ioni

ionske vrste s nesparenim brojem valentnih elektrona i pozitivnim ili negativnim nabojem

kemija

radikal-kationi

ionske vrste s nesparenim brojem valentnih elektrona i pozitivnim nabojem

kemija