struna tražilica

image shadow

laboratorij

prostorija opremljena i uređena za provedbu pokusa i istraživanje

kemija

laboratorijski uzorak

uzorak namijenjen laboratorijskome ispitivanju

kemija

laktam-laktimska tautomerija

tautomerija kod koje su forme laktama i laktima u ravnoteži

kemija

laktami

ciklički amidi aminokarboksilnih kiselina

kemija

laktidi

ciklički esteri nastali višestrukom esterifikacijom između dviju ili više hidroksikarboksilnih kiselina

kemija

laktimi

tautomerni oblici laktama s endocikličkom dvostrukom vezom između ugljika i dušika

kemija

laktoli

molekule koje nastaju intramolekularnom adicijom hidroksilne skupine na aldehidnu ili ketonsku karbonilnu skupinu

kemija

laktoni

ciklički esteri hidroksikarboksilnih kiselina

kemija

laktoza

disaharid u kojemu su molekule β-ᴅ-galaktoze i β-ᴅ-glukoze povezane 1→4 glikozidnom vezom

kemija

lantan

kemijski element atomskoga broja 57, 6. periode i 3. skupine, gustoće 6,16 g/cm3, tališta na 920 °C i vrelišta na 3464 °C

kemija