struna tražilica

image shadow

hafnij

kemijski element atomskoga broja 72, 6. periode i 4. skupine, gustoće 13,31 g/cm3, Mohsove tvrdoće 5,5, tališta na 2233 °C i vrelišta na 4603 °C

kemija

halkogeni elementi

elementi 16. skupine periodnoga sustava elemenata

kemija

halogenhidrini

alkoholi supstituirani na zasićenome ugljikovu atomu halogenim atomom

kemija

halogeni elementi

elementi 17. skupine periodnoga sustava elemenata

kemija

halogeniranje

supstitucijska reakcija kojom se atom halogenoga elementa uvodi u organsku molekulu bilo zamjenom s vodikovim atomom ili hidroksilnom skupinom bilo adicijom na nezasićenu vezu

kemija

halogenoformi

derivati metana u kojima su tri vodikova atoma zamijenjena halogenim atomima

kemija

hasij

kemijski element atomskoga broja 108, 7. periode i 8. skupine

kemija

Haworthova projekcija

prikaz cikličke strukture monosaharida u kojoj je anomerni ugljikov atom desni vrh šesterokuta, ugljikovi atomi 2 i 3 u najbližemu položaju u odnosu na promatrača, dok se veze između svih ugljikovih atoma prikazuju crtom jednake debljine, veze između ugljikovih atoma 2 i 3 podebljanom crtom, a one između ugljikovih atoma 1 i 2 te 3 i 4 klinastom crtom

kemija

Heisenbergovo načelo neodređenosti

načelo kojim istodobno nije moguće odrediti točan položaj i moment elektrona prikazujući ga kao točku u prostoru ili kao česticu koja se giba točno određenom putanjom

kemija

heksoze

monosaharidi koji sadržavaju šest ugljikovih atoma

kemija