struna tražilica

image shadow

hafnij

kemijski element atomskoga broja 72

kemija

halogenhidrini

alkoholi supstituirani na zasićenome ugljikovu atomu halogenim atomom

kemija

halogenoformi

derivati metana u kojima su tri vodikova atoma zamijenjena halogenim atomima

kemija

hasij

kemijski element atomskoga broja 108

kemija

heliceni

kondenzirani policiklički aromatski ili heteroaromatski spojevi u kojima je barem pet prstenova angularno poredano tako da daju spiralno oblikovane molekule

kemija

helij

kemijski element atomskoga broja 2

kemija

hemi

kompleksi koji se sastoje od iona željeza kordiniranoga s porfirinom kao tetradentatnim ligandom i jednim ili dvama aksijalnim ligandima

kemija

hemoglobini

derivati hema u kojima je protein aksijalni ligand

kemija

hemokromi

kompleksi željeza s porfirinom koji imaju jedan ili dva osnovna liganda

kemija

Herzovi spojevi

1,2λ4,3-benzoditiazolijevi kloridi dobiveni reakcijom anilina i njegovih derivata s disumporovim dikloridom

kemija