struna tražilica

image shadow

Winkelova trostruka projekcija

uvjetna kartografska projekcija u kojoj se pravokutne koordinate x i y računaju prema formulama koje se dobiju kao aritmetička sredina iz formula tih koordinata u Aitovljevoj i uspravnoj ekvidistantnoj cilindričnoj projekciji

geodezija