struna tražilica

image shadow

sadržaj karte

predmet, pojava ili stanje prikazani na karti

geodezija

sadržaj karte

sadržaj prikazan unutar okvira i napisan izvan okvira lista karte

geodezija

sastavljački izvornik

kartografski crtež nastao tijekom sastavljanja karte koji obuhvaća sve elemente sadržaja karte zahtijevane točnosti i cjelovitosti

geodezija

sastavljački izvornik boja

predložak nastao tijekom sastavljanja karte koji pokazuje kako će se pojedini dijelovi sadržaja razlikovati bojama

geodezija

sastavljanje karte

položajno točno i uopćeno prikazivanje sadržaja karte koje se izvodi na osnovi kartografske pripreme

geodezija

savijanje karte

ručno ili strojno presavijanje karte preko jednoga pregiba ili više njih na prikladan format

geodezija

sedimentološka karta

pomorska informativna karta koja prikazuje informacije o vrsti i obilježjima morskoga dna

geodezija

segment globusa

prikaz dijela Zemljine površine na globusu između dvaju meridijana

geodezija

semantička generalizacija

kartografska generalizacija koja se temelji na značenjskome poopćivanju

geodezija

semantička točnost

odstupanje značenja geoprostornoga objekta opisanoga odabranim modelom od njegova stvarnoga značenja

geodezija