struna tražilica

image shadow

obalna crta

crta dodira vodene površine s kopnom

geodezija

obalna karta

pomorska karta za navigaciju pri plovidbi u blizini kopna

geodezija

oblikovanje karte

istraživanje i izbor kartografskih sredstava izražavanja za prikaz sadržaja karte

geodezija

obnova karte

obnova jednoga lista karte ili više njih obradbom na osnovi izmjere ili novoga kartografskog ključa i redakcijskih uputa

geodezija

obratnica

paralela s geografskom širinom od 23°27'

geodezija

održavanje karte

usklađivanje sadržaja karte s najnovijim stanjem objekata kartografskoga prikaza

geodezija

održavanje katastarskoga plana

usklađivanje i osvježavanje sadržaja katastarskoga plana

geodezija

ofsetni tisak

posredni plošni tisak pri kojemu se boja s tiskovne forme prenosi na podlogu s pomoću gumenoga međuvaljka

geodezija

okomica

pravac koji s drugim pravcem ili ravninom zatvara pravi kut

geodezija

okomitost

relacija između pravaca, ravnina ili vektora kojom se utvrđuje da je kut među njima pravi

geodezija