struna tražilica

image shadow

Lambertova konformna konusna projekcija

konformna konusna projekcija s jednom standardnom paralelom ili dvjema standardnim paralelama

geodezija

linija bez deformacija

linija na karti uzduž koje nema deformacija duljina, površina i kutova

geodezija

linijska signatura

signatura oblikovana tako da se liniji pridodaju dodatni znakovi ili je sastavljena od niza malih slikovitih ili geometrijskih znakova

geodezija

linijski raster

raster koji se sastoji od usporednih linija jednake debljine na jednakoj udaljenosti

geodezija

list karte

dio karte u više listova otisnut na jednome papiru

geodezija

litografija

grafički postupak koji se izvodi crtanjem po kamenoj ploči

grafička tehnologija

litografija

otisak nastao crtanjem po kamenoj ploči

geodezija

lokacijske usluge

informacije mjestu na kojemu se korisnik nalazi koje se mogu dobiti na elektronički uređaj

geodezija

loksodroma

krivulja na rotacijskoj plohi koja siječe meridijane pod istim kutom

geodezija

ljestvica boja

uređeni skup boja upotrijebljenih na karti

geodezija