struna tražilica

image shadow

revizija informacijskih sustava

revizija koja se provodi radi ispitivanja kvalitete računovodstvenih i neračunovodstvenih informacijskih sustava poduzeća

ekonomija

revizija na temelju uzorka

revizija koja se sastoji od primjenjivanja revizijskih postupaka na manje od sto posto stavki unutar populacije od važnosti za reviziju tako da sve jedinice uzorka imaju jednaku mogućnost da budu odabrane u uzorak

ekonomija

revizija osnivanja

revizija koju provode članovi uprave i nadzornoga odbora ili izvršni direktori i članovi upravnoga odbora radi provjere provedenoga osnivanja

revizija podjele

revizija koju provodi revizor podjele, a odnosi se na provjeru plana podjele društva

revizija poduzetničkoga ugovora

revizija pri kojoj jedan ili više revizora pregledavaju poduzetnički ugovor

revizija poslovanja

revizija koja se sastoji od ispitivanja i ocjene cjelokupnoga poslovanja ili dijela poslovanja poduzeća radi unapređivanja poslovanja i poboljšavanja uspješnosti poduzeća

ekonomija

revizija pretvorbe i privatizacije

državna revizija koja se provodi radi davanja ocjene o usklađenosti postupka pretvorbe i privatizacije poduzeća koje je subjekt revizije s relevantnim zakonskim propisima

ekonomija

revizija pripajanja

revizija koja se provodi pri pripajanju jednoga društva ili više njih drugomu društvu

revizija učinkovitosti

državna revizija usredotočena na pitanje ostvaruju li se projekti, programi i aktivnosti subjekta u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrhovitosti te ima li prostora za poboljšanje

ekonomija

revizija ulaganja

revizija kojom se provjerava jesu li dioničari ispunili svoje obveze u skladu s odlukom o povećanju temeljnoga kapitala društva i po toj osnovi stekli svoja prava kao dioničari

ekonomija