struna tražilica

image shadow

ostale rezerve

rezerve iz dobiti koje poduzeće može upotrebljavati u bilo koju svrhu ako nisu upotrebljavane u svrhu rezervi za vlastite dionice

ekonomija

ostali cjenovni rizici

tržišni rizici koji se odnose na rizik fluktuacije fer vrijednosti ili budućih novčanih tokova po financijskome instrumentu zbog promjena tržišnih cijena koje ne proizlaze iz kamatnoga ili valutnoga rizika

ekonomija

ostali poslovni prihod

poslovni prihod koji se ne ostvaruje iz redovnih djelatnosti poduzeća, nego iz ostalih poslovnih aktivnosti

ekonomija

ostali poslovni rashod

poslovni rashod koji se ne ostvaruje iz redovnih djelatnosti poduzeća, nego iz ostalih poslovnih aktivnosti

ekonomija

ostali troškovi zaliha

troškovi koji se uključuju u troškove zaliha u mjeri u kojoj su povezani s dovođenjem zaliha na postojeću lokaciju i u postojeće stanje

ekonomija

ostali vanjski troškovi

materijalni troškovi koji nisu troškovi sirovina i materijala i troškovi prodane robe

ekonomija

ostatak vrijednosti imovine

procijenjeni iznos koji bi poduzeće ostvarilo prodajom dugotrajne nematerijalne ili materijalne imovine na kraju procijenjenoga vijeka upotrebe

ekonomija

ostatak vrijednosti nematerijalne imovine

procijenjeni iznos koji bi poduzeće trenutačno dobilo otuđenjem nematerijalne imovine nakon odbitka procijenjenih troškova otuđenja, ali uz uvjet da starost i stanje imovine odgovaraju onima koji se očekuju na kraju korisnoga vijeka upotrebe

ekonomija

otpis potraživanja

otpis koji se provodi kada menadžment procijeni da je došlo do potpune nemogućnosti naplate potraživanja ili kada ne postoji nikakva vjerojatnost naplate

ekonomija

otpremnica

knjigovodstvena isprava skladišnoga poslovanja kojom skladištar dokazuje izdavanje određene količine prodanih proizvoda ili robe sa skladišta kupcu

ekonomija