struna tražilica

image shadow

bruto ulaganje u najam

zbroj potraživanja najmodavca za minimalna plaćanja najamnine u okviru financijskoga najma i svih nezajamčenih ostataka vrijednosti koji pripadaju najmodavcu

ekonomija

brzo unovčiva imovina

imovina koja se u kratkome roku može pretvoriti u novac bez značajnih gubitaka vrijednosti, a uključuje novac, novčane ekvivalente i brzo naplativa kratkotrajna potraživanja

ekonomija

buduća ekonomska korist

korist koju poduzeće može ostvariti upotrebom imovine ili njezinom prodajom

ekonomija

buduća primjena

primjena promjene računovodstvenih politika i priznavanje učinka promjene računovodstvene procjene u budućim razdobljima

ekonomija

buduća primjena promjene računovodstvene politike

primjenjivanje nove računovodstvene politike na transakcije, druge poslovne događaje i stanja koji su nastali nakon datuma promjene politike

ekonomija

cedent

posjednik police u okviru ugovora o reosiguranju

ekonomija

centar odgovornosti

prepoznatljiv dio, izdvojena cjelina ili jedinica poslovnoga sustava na razini koje je određeni menadžer odgovoran za određene aktivnosti

ekonomija

centralizirana likvidatura

likvidatura koja se obavlja na za to predviđenoj lokaciji ili odjelu u poduzeću

ekonomija

centralizirana organizacija interne revizije

organizacija interne revizije kao dijela financijske službe, samostalne organizacijske jedinice, stožernoga tijela ili organizacija interne revizije odgovorne odboru za reviziju

ekonomija

centrifugalna promjena

bilančna promjena čija je posljedica promjena strukture i smanjenje ukupne vrijednosti aktive i pasive

ekonomija