struna tražilica

image shadow

korelirane slučajne varijable

slučajne varijable čija je kovarijanca različita od nule

matematika

korijen

znak za operaciju korjenovanja

matematika

korijen broja

broj koji ima svojstvo da mu je određena potencija jednaka zadanomu broju

matematika

korjenovanje

aritmetička operacija inverzna potenciranju

matematika

kosa asimptota

asimptota grafa realne funkcije realne varijable čija je jednadžba $y=ax+b$ za realni broj $a$ različit od nule

matematika

kosa prizma

prizma kojoj pobočni bridovi nisu okomiti na osnovke

matematika

kosa projekcija

usporedna projekcija kojoj projekcijske zrake nisu okomite na projekcijsku ravninu

matematika

kosi valjak

valjak kojemu spojnica središta osnovaka nije okomita na osnovke

matematika

kosinus

trigonometrijska funkcija koja je kao funkcija šiljastoga kuta omjer priležeće katete i hipotenuze pravokutnoga trokuta

matematika

kosinus smjera

kosinus kuta između zadanoga vektora i pozitivnoga dijela izabrane koordinatne osi

matematika