struna tražilica

image shadow

izoprenska jedinica

preinačena molekula izoprena nastala povezivanjem više izoprena u molekulu terpena

kemija

izotahoforeza

metoda u kojoj se razdvajanje iona temelji na razlici u električnoj pokretljivosti iona analita između dviju otopina soli koje imaju isti kation i različite anione

kemija

izotermna kromatografija

kromatografija uz stalnu temperaturu stupca

kemija

izotiocijanati

analozi izocijanata u kojima je kisikov atom zamijenjen sumporovim atomom

kemija

izotopni učinak

promjena brzine ili ravnotežne konstante kemijske reakcije prouzročena promjenom izotopnoga sastava reakcijske smjese

kemija

izotropija

svojstvo molekula i materijala da imaju jednaka fizikalna svojstva u svim smjerovima molekulskih osi

kemija

izvedbene značajke

značajke mjernoga postupka koje se provjeravaju pri odlučivanju o prikladnosti metode za određenu namjenu

kemija

izvedena veličina

veličina definirana kao funkcija osnovnih veličina nekoga sustava veličina

kemija

izvijena konformacija

konformacija koja nastaje međupretvorbom dviju cikloheksanskih konformacija čamca

kemija

izvorni uzorak

ispitni uzorak koji se uzima izravno iz cjeline uzorka

kemija