struna tražilica

image shadow

enantiomer

jedna od dviju kemijskih vrsta koje se međusobno odnose kao predmet i njegova zrcalna slika, a ne mogu se preklopiti

kemija

enantiomerija

stereoizomerija kod koje kemijski spoj ima istu molekulsku formulu i različit položaj atoma u prostoru pri čemu izomeri imaju zrcalni odnos

kemija

enantiomerni omjer

omjer postotnih udjela dvaju enantiomera u smjesi

kemija

enantiomerni višak

omjer razlike i zbroja molarnih udjela enantiomera u smjesi dvaju enantiomera

kemija

enantiomerno čisti spoj

kiralni spoj koji zakreće ravninu polarizacije samo u jednome smjeru

kemija

enantiomerno obogaćeni spoj

kiralni spoj čiji enantiomerni omjer iznosi više od 50 : 50, a manje od 100 : 1

kemija

enantiotopan

konstitucijski istovjetni atomi ili skupine u molekuli koji su u simetrijskome odnosu samo s obzirom na simetrijske elemente druge vrste kao što su zrcalna ravnina, središte inverzije i rotacijsko-refleksijska os

kemija

enantiotropija

polimorfija pri kojoj je svaka alotropska modifikacija stabilna u određenim uvjetima tlaka i temperature i gdje se spontani prijelaz jedne u drugu može odvijati u oba smjera

kemija

endergone reakcije

reakcije u kojima reaktanti imaju nižu Gibbsovu energiju od produkata i pozitivnu promjenu energije čime se za postizanje ravnoteže energija treba dovoditi

kemija

endokrini modulatori

kemikalije koje imitiraju ili blokiraju djelovanje spolnih hormona ili djeluju na njihov metabolizam

kemija