struna tražilica

image shadow

alkini

homologni niz alifatskih ugljikovodika koji sadržavaju barem jednu ugljik-ugljik trostruku vezu

kemija

alkoholi

spojevi u kojima je hidroksilna skupina vezana na zasićeni ugljikov atom

kemija

alkoksilne skupine

molekule u kojima je alkilna skupina jednostrukom vezom vezana na kisik

kemija

alotropi

dva ili više oblika istoga kemijskog elementa koji se međusobno razlikuju u fizikalnim i kemijskim svojstvima te načinu vezivanja atoma

kemija

alotropija

pojavljivanje kemijskoga elementa u obliku više elementarnih tvari različitih struktura

kemija

aluminij

kemijski element atomskoga broja 13, 3. periode i 13. skupine, srebrnasto bijela krutina, gustoće 2,7 g/cm3, Mohsove tvrdoće 2,75, tališta na 660,32 °C i vrelišta na 2519 °C

kemija

aluminijev kalijev sulfat

dvostruki sulfat aluminija i kalija iz skupine alauna

kemija

aluminijev oksid

porozan neutralan adsorbens koji se rabi u kromatografiji normalnih faza

kemija

alumosilikati

minerali silikata u kojima je dio atoma silicija u SiO4 tetraedrima zamijenjen aluminijem

kemija

Amadorijevi produkti

derivati 1-amino-1-deoksi-2-ketoze koji nastaju Amadorijevim pregrađivanjem

kemija