struna tražilica

image shadow

transformacija

pravilo koje se primjenjuje na već izgrađenu rečeničnu strukturu i može poništavati, dodavati i premještati njezine dijelove ili povezivati jednostavne rečenice u složene u ranijim modelima generativne gramatike

filologija

transkripcija

prikazivanje znakova jednoga pismovnog sustava znakovima drugoga pismovnog sustava u kojemu se uzima u obzir izgovor znakova

filologija

transliteracija

prikazivanje znakova jednoga slovnog pismovnog sustava znakovima drugoga slovnog pismovnog sustava

filologija

transmorfemizacija

zamjena morfoloških elemenata jezika davaoca elementima jezika primaoca

filologija

transonimizacija

prijelaz onima iz jedne kategorije u drugu

filologija

treća palatalizacija

glasovna promjena u kojoj se jedrenici k, g, h zamjenjuju piskavcima c, z, s iza i, ę, ь ako se poslije k, g, h ne nalazi samoglasnik stražnjega niza, koji sprječava palataliziranje prethodnoga suglasnika

filologija

treći aktant

aktant u čiju se korist ili na čiju se štetu odvija radnja

filologija

treći jezik

jezik kojim je govornik ovladao ili ovladava nakon što je već ovladao dvama jezicima

filologija

treptajnik

glas koji se tvori treperenjem jezika, usana ili resice

filologija

trigram

sekvencija od tri riječi unutar teksta korpusa

filologija