struna tražilica

image shadow

rentabilnost kapitala banke

financijski pokazatelj rentabilnosti banke kojim se mjeri povrat na vlastite izvore imovine banke

ekonomija

rentabilnost ulaganja

financijski pokazatelj rentabilnosti banke kojim se mjeri povrat na ulaganja u vlasničke vrijednosne papire drugih poduzeća

ekonomija

resursi interne revizije

znanja, vještine i sposobnosti osoblja odjela interne revizije, uključujući i suradnika interne revizije za određena područja te vanjske pružatelje usluga, te financijski resursi odobreni odjelu interne revizije i odgovarajući materijalni resursi

ekonomija

retroaktivna primjena računovodstvene politike

primjena nove računovodstvene politike na transakcije, druge poslovne događaje i stanja kao da se ta politika oduvijek primjenjivala

ekonomija

retroaktivno prepravljanje greške

ispravljanje priznavanja, mjerenja i objavljivanja iznosa elemenata financijskih izvještaja kao da do greške iz prethodnoga razdoblja nikada nije došlo

ekonomija

retrogradna metoda

revizijska metoda smjera ispitivanja koja polazi od uočenih nepravilnosti u temeljnim financijskim izvještajima prema samim poslovnim promjenama koje su predmet knjigovodstvene evidencije

ekonomija

revalorizacijske rezerve

rezerve u kapitalu koje nastaju kao posljedica naknadnoga mjerenja imovine primjenom modela revalorizacije

ekonomija

revalorizirana vrijednost imovine

fer vrijednost imovine na datum revalorizacije umanjena za naknadno akumuliranu amortizaciju i naknadno akumulirane gubitke od umanjenja

ekonomija

revizija

sistematizirani proces objektiviziranoga pribavljanja i stvaranja dokaza o ekonomskim događajima i rezultatima s ciljem da se ustanovi usklađenost između postojećih izvještaja o poslovanju i unaprijed postavljenih kriterija te da se to dostavi zainteresiranim korisnicima

ekonomija

revizija financijskih izvještaja

revizija koju čini postupak ispitivanja i ocjenjivanja realnosti i objektivnosti godišnjih financijskih izvještaja

ekonomija