struna tražilica

image shadow

opravdavajuća isprava

knjigovodstvena isprava kojom se opravdava nastanak poslovnog događaja

ekonomija

organizacijski status funkcije interne revizije

položaj funkcije interne revizije unutar poduzeća

ekonomija

osigurani događaj

neizvjesni budući događaj koji je obuhvaćen ugovorom o osiguranju i koji stvara rizik osiguranja

ekonomija

osiguravatelj

stranka koja na temelju ugovora o osiguranju ima obvezu isplate odštete posjedniku police ako nastane osigurani događaj

ekonomija

osnivački izdatci

izdatci koji nastaju pri osnivanju poduzeća

ekonomija

osnovica za obračun amortizacije

osnovica na temelju koje poduzeće utvrđuje trošak amortizacije dugotrajne nematerijalne ili materijalne imovine

ekonomija

osnovna dobit po dionici

dobit po dionici koja se računa dijeljenjem dobiti ili gubitaka koji se mogu pripisati redovnim dioničarima matičnoga društva s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica valjanih tijekom razdoblja

ekonomija

osnovna poslovna knjiga

poslovna knjiga koja je zakonski propisana, sveobuhvatna, sintetička i kronološka evidencija poslovnih događaja poduzeća

ekonomija

ostala dugoročna primanja zaposlenih

primanja zaposlenih, izuzev primanja poslije prestanka zaposlenja i otpremnina, koja ne dospijevaju tijekom dvanaest mjeseci od kraja razdoblja u kojemu su zaposlenici pružali s tim povezane usluge

ekonomija

ostala sveobuhvatna dobit

razlika između prihoda i rashoda koji nisu priznati u dobit ili gubitak tekućega razdoblja

ekonomija