struna tražilica

image shadow

stanična linija PANC-1

stanična linija karcinoma gušterače

biologija

stanični ciklus

serija faza koje prolazi eukariotska stanica kako bi se podijelila i stvorila nove stanice

biologija

start-kodon

sekvencija od triju nukleotida na 5'-kraju mRNA, nastala prema genskome kodu, koja inicira početak translacije, a nosi uputu za aminokiselinu metionin

biologija

stop-kodon

sekvencija od triju nukleotida na 3'-kraju molekule mRNA, nastala prema genskome kodu, koja signalizira prestanak translacije

biologija

strukturni gen

gen koji nosi uputu za protein ili molekulu RNA koji nemaju regulacijsku funkciju

biologija

studija povezanosti

analiza kojom se pokušava otkriti povezanost genomskih varijacija i bolesti usporedbom učestalosti pojavljivanja markera u dvjema grupama ispitanika

biologija

studija povezanosti temeljena na kandidatskome genu

istraživanje koje se temelji na jednome identificiranom kandidatskom genu ili na više njih, kojim se pokušavaju odrediti razlike između istraživanih skupina

biologija

submetacentrični kromosom

kromosom s centromerom pomaknutom prema p-kraku, što duljine krakova kromosoma čini nejednakima

biologija

supresorska mutacija

mutacija na drugome mjestu u genomu koja suprimira fenotipski učinak prve mutacije

biologija

supstrat

supstancija na koju djeluje enzim

biologija