struna tražilica

image shadow

Avogadrova konstanta

temeljna fizikalna konstanta koja iskazuje koliko molekula, atoma ili formulskih jedinka ima u jednome molu određene tvari, a iznosi 6,022140857(74) x1023 mol-1

kemija

bademova kiselina

kemijski spoj sustavnoga imena 2-hidroksi-2-feniloctena kiselina

kemija

bagasa

suha vlakna koja zaostaju pri proizvodnji šećera iz šećerne trske ili druge vlaknaste biljke

kemija

barbutažni apsorber

apsorber u kojemu se plin propušta kroz sapnice smještene na dnu tekućine, pri čemu mjehurići plina tvore veliku površinu granice faza između tekućine i plina, čime se pospješuje apsorpcija ciljanih sastojaka plina

kemija

bazna linija

dio kromatograma tekućinske kromatografije na kojemu je zabilježen odziv detektora kad je iz stupca izlazila samo pokretna faza

kemija

Beer-Lambertov zakon

zakon koji kaže da je apsorbancija monokromatskoga elektromagnetskog zračenja u homogenome izotropnom mediju proporcionalna duljini optičkoga puta i množinskoj koncentraciji otopljene tvari ili u plinovitoj fazi parcijalnomu tlaku tvari koja apsorbira

kemija

benzaldehid

aromatski aldehid molekulske formule C6H5CHO, sustavnoga imena benzenkarbaldehid

kemija

benzensulfonati

soli i esteri benzensulfonske kiseline

kemija

benzensulfonska kiselina

najjednostavnija aromatska sulfonska kiselina

kemija

benzil

jednovalentna organska aromatska skupina izvedena iz molekule toluena oduzimanjem jednoga vodikova atoma iz metilne skupine

kemija